White, 2151


2020
Resin on styrofoam
28 x 18 x 21 inches


bid